திரும்பப் பெறும் ஸ்லீவ்ஸ்

  • Withdrawal Sleeves

    திரும்பப் பெறும் ஸ்லீவ்ஸ்

    திரும்பப் பெறுதல் ஸ்லீவ் ஒரு உருளை இதழ்
    Op இது ஆப்டிகல் மற்றும் ஸ்டெப் ஷாஃப்ட் இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
    Acha பிரிக்கக்கூடிய ஸ்லீவை ஸ்டெப் ஷாஃப்ட்டுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.