திரும்பப் பெறுதல் ஸ்லீவ்ஸ்

  • Withdrawal Sleeves

    திரும்பப் பெறுதல் ஸ்லீவ்ஸ்

    ●வைத்ட்ராவல் ஸ்லீவ் ஒரு உருளை ஜர்னல்
    ●இது ஆப்டிகல் மற்றும் ஸ்டெப் ஷாஃப்ட் ஆகிய இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
    ● பிரிக்கக்கூடிய ஸ்லீவ் படி தண்டுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.