பூட்டு திருகு

 • Lock Nuts

  பூட்டு கொட்டைகள்

  Ric உராய்வு அதிகரிப்பு

  Vib சிறந்த அதிர்வு எதிர்ப்பு

  Wear நல்ல உடைகள் எதிர்ப்பு மற்றும் வெட்டு எதிர்ப்பு

  Re நல்ல மறுபயன்பாட்டு செயல்திறன்

  Vib அதிர்வுக்கு முழுமையான எதிர்ப்பை வழங்குகிறது