கூட்டு தாங்குதல்

  • Joint Bearing

    கூட்டு தாங்குதல்

    ● இது ஒரு வகையான கோள நெகிழ் தாங்கி.

    Bear கூட்டு தாங்கு உருளைகள் பெரிய சுமைகளை தாங்கும்.

    Bear கூட்டு தாங்கு உருளைகள் SB வகை, CF வகை, GE வகை, முதலியனவாக பிரிக்கப்படுகின்றன.