கண்காட்சி

கண்காட்சி

14

மே 2016 ஷாங்காய் எவர்பிரைட் கண்காட்சி XRL தாங்கி

16

மே 2016 ஷாங்காய் எவர்பிரைட் கண்காட்சி XRL தாங்கி

13

செப்டம்பர் 2016 ஷாங்காய் வேர்ல்ட் எக்ஸ்போ எக்ஸ்ஆர்எல் தாங்கி

10

செப்டம்பர் 2016 ஷாங்காய் வேர்ல்ட் எக்ஸ்போ எக்ஸ்ஆர்எல் தாங்கி

11

2016 இலையுதிர் கான்டன் சிகப்பு XRL தாங்கி

15

செப்டம்பர் 2017 ஷாங்காய் வேர்ல்ட் எக்ஸ்போ எக்ஸ்ஆர்எல் தாங்கி

17

2018 ஷாங்காய் வேர்ல்ட் எக்ஸ்போ எக்ஸ்ஆர்எல் தாங்கி

12

2018 ஷாங்காய் வேர்ல்ட் எக்ஸ்போ XRL தாங்கி